Hoofdstukken
Terug naar overzicht

Meer ruimte voor nieuwe scholen versterkt kwaliteit, diversiteit en innovatievermogen

VBS vindt dat het Wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen, dat de Tweede Kamer op 12 september behandelt, bijdraagt aan versterking van de kwaliteit, diversiteit en innovatievermogen van het Nederlandse scholenbestand. We zien nog verbeterpunten rond ouderverklaringen, marktonderzoek en de procedure.

Ouders hebben, bij gebleken belangstelling en als zij voldoen aan de wettelijke eisen, het recht om zelf een school te stichten buiten de traditionele denominaties om. Nieuwe initiatieven komen vaak voort uit onvrede met en het zich niet gehoord voelen door bestaande scholen. Nieuwe scholen voorzien dus in een behoefte. Door samenwerking en afstemming tussen nieuwe en bestaande scholen kan een breed palet worden aangeboden, dat aansluit bij de diversiteit en wensen van ouders. Het wetsvoorstel stelt zo de vrijheid van onderwijs centraal en zorgt tegelijkertijd voor gewenste modernisering.

Onderwijsvernieuwing
Daarbij biedt ruimte voor nieuwe scholen nog meer ruimte voor innovatie van ons onderwijsbestel. De wet maakt het mogelijk om binnen wettelijke eisen invulling te geven aan het onderwijs dat het beste bij de leerlingen past. Er kan zo nog meer onderwijsvernieuwing ontstaan die, zoals de ervaring leert, op den duur zijn weg vindt naar het bestaande onderwijs.

VBS vindt het terecht dat minister Slob bij beantwoording van Kamervragen vasthoudt aan de uitgangspunten van het wetsvoorstel. Het is goed dat zowel nieuwe als bestaande scholen acht jaar in plaats van vijf jaar tijd krijgen om de stichtingsnorm te halen. Daarnaast is het positief dat een initiatiefnemer een gesprek met de Onderwijsinspectie moet voeren, en de mogelijkheid krijgt zijn aanvraag te verduidelijken en nader te onderbouwen, voor de inspectie advies aan de minister uitbrengt.

Ouderverklaringen
Toch zien we verbeterpunten om te voorkomen dat de nieuwe wet een papieren tijger wordt die schoolstichting in de praktijk juist bemoeilijkt. VBS staat achter het in ere herstellen van ouderverklaringen als methode om belangstelling voor een te stichten school te peilen. Maar we pleiten ervoor om het afgeven van ouderverklaringen te verruimen naar ouders met kinderen van 0 tot 9 jaar (in plaats van 2 en 3 jaar volgens het wetsvoorstel). Want ouders met bijvoorbeeld kinderen van 1 jaar en 4 jaar kunnen hun belangstelling nu niet kenbaar maken.

Er is begrip voor dat naast ouderverklaringen ook marktonderzoek (dat naar schatting algauw 15 duizend euro kost) toegestaan is. Wel moeten we ongelijkheid voorkomen tussen schoolstichter met en zonder financiële middelen. Daartoe pleit VBS voor een subsidieregeling ‘Burgerinitiatieven directe meting’.

Lange procedure
Onder de nieuwe wet is de periode van schoolstichting in het primair onderwijs ruim een half jaar langer dan nu het geval is. Vanaf het moment van goedkeuring door de minister duurt het nog ruim één jaar voordat de bekostiging van start gaat. Dit kan niet de bedoeling zijn! VBS pleit daarom voor verkorting van de termijnen.
(11-09-2019)
Lees onze inbreng voor de plenaire behandeling in de Kamer van Meer ruimte voor nieuwe scholen.

Gerelateerd