Hoofdstukken
Terug naar overzicht

VBS pleit voor oplossingen knelpunten Meer ruimte voor nieuwe scholen

De Kamervragen over het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen zijn 4 juni door minister Slob beantwoord. VBS is tevreden dat de minister vasthoudt aan de uitgangspunten van het wetsvoorstel en de vrijheid van onderwijs centraal stelt, maar constateert dat er nog wel wat moet gebeuren om de knelpunten bij de praktische uitvoering op te lossen.

VBS vindt dat ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ bijdraagt aan de kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse scholen bestand en vrijheid van onderwijs centraal stelt. VBS is blij dat zowel nieuwe als bestaande basisscholen 8 jaar in plaats van 5 jaar tijd krijgen om de stichtingsnorm te halen. Wel is het zaak ervoor te waken dat een aantal uitwerkingsaspecten geen nieuwe drempels opwerpen.

Ouderverklaringen
VBS is verheugd over het voorstel om ouderverklaringen in ere te stellen als methode om te bepalen of er voldoende draagvlak is voor stichting van een school. VBS pleit ervoor om het afgeven van ouderverklaringen te verruimen naar ouders met kinderen van 0 tot en met 9 jaar (in plaats van 2 en 3 jaar volgens het wetsvoorstel). VBS hoopt op aanpassing van het wetsvoorstel.

Ook heeft VBS er begrip voor dat daarnaast marktonderzoek (dat naar schatting algauw 15 duizend euro kost) toegestaan is. VBS wil ongelijkheid voorkomen tussen diegenen met en zonder financiële middelen. Daartoe pleit VBS voor een subsidieregeling ‘Burgerinitiatieven directe meting’.

Veel eisen, lange procedure
In het wetsvoorstel is opgenomen dat de Inspectie vooraf nieuwe initiatieven gaat toetsen aan de deugdelijkheidseisen. VBS heeft al eerder aangegeven dat er erg veel voorwaarden vooraf worden gesteld en pleit voor enige terughoudendheid. Het gaat hierbij vooral om het punt dat wanneer er sprake is van één onvoldoende de inspectie een negatief advies aan de minister geeft en er geen mogelijkheid is om je voorstel te verbeteren. Het gevaar is dat nieuwe initiatieven worden afgeschrikt. VBS vindt daarom dat initiatiefnemers tijd en gelegenheid moeten krijgen om hun aanpak te verbeteren.

Bovendien duurt het vanaf het moment van goedkeuring door de minister nog ruim één jaar voordat de daadwerkelijke bekostiging van start gaat. Dan is er dus nog voldoende tijd om plannen te verbeteren en verder uit te werken. De periode van schoolstichting in het primair onderwijs duurt ruim een half jaar langer dan onder de huidige wetgeving. Dit kan niet de bedoeling zijn! VBS pleit daarom voor verkorting van de termijnen.
(07-06-2019)

Gerelateerd